Εκπαίδευση Στ’ ετών φοιτητών

ΙΑ και ΙΒ εξάμηνο (βλέπε Πίνακα V)

Γενικά: Η εκπαίδευση των Στ΄ ετών φοιτητών αρχίζει τον Αύγουστο («τρίμηνα»). Τα ονόματα των υπόχρεων φοιτητών για παρακολούθηση για όλο το έτος τα ανακοινώνει ο εκπρόσωπος τους τον Ιούνιο. Κατά την ημέρα προσέλευσης, τους υποδέχονται στην αίθουσα διδασκαλίας της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής στις 8.30πμ ο υπεύθυνος της εκπαίδευσής τους (κ. Κυρβασίλης Φώτης) και ο Διευθυντής της Κλινικής.

Read More
Πρόγραμμα: Χορηγούνται:

  1. Ο κανονισμός λειτουργίας της Κλινικής (νοσηλευτικό και εκπαιδευτικό έργο),
  2. Η διδακτέα ύλη για τη Κλινική άσκηση και η οποία θα εξετασθεί προφορικά και στο θάλαμο την τελευταία μέρα του τριμήνου (βλέπε Πίνακα στο τέλος),
  3. Το πρόγραμμα των φροντιστηριακών μαθημάτων που γίνονται καθημερινά και αναρτάται στο Πίνακα Ανακοινώσεων της Κλινικής (βλέπε Πίνακα V),
  4. Πρόγραμμα συμμετοχής τους στις γενικές εφημερίες και στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών,
  5. Θέμα εργασίας (ανά ομάδες θαλάμων) που θα παραδοθεί στην αρχή του τελευταίου μήνα του τριμήνου. Στο τέλος της κάθε περιόδου θα βραβεύονται οι δύο καλύτερες. Τους χορηγείται κλειδί για το φοριαμό τους που το παραδίδουν στην Γραμματεία στο τέλος του τριμήνου και ονομαστική καρτέλα για την ποδιά τους. Θα φέρουν στυλό (μπλε και κόκκινο), μολύβι, σημειωματάριο, στηθοσκόπιο, σφυράκι, γλωσσοπίεστρα, φακό.

Ενδοκλινικος διαχωρισμός: Οι φοιτητές κατανέμονται στους θαλάμους και αναλαμβάνουν κρεβάτια-αρρώστους. Γι΄ αυτούς έχουν την ευθύνη για το ιστορικό, τις εξετάσεις, την ενημέρωση του φύλλου νοσηλείας (υπό τον έλεγχο του ειδικευομένου του θαλάμου) και γενικά συμμετέχουν πλήρως στο κλινικό και εκπαιδευτικό έργο.

Εφημερίες: Στις Γενικές εφημερίες της Κλινικής οι Στ-ετείς φοιτητές παρακολουθούν ανά ομάδες ώστε στο τέλος του τριμήνου να έχουν παρακολουθήσει 4 γενικές εφημερίες, (σε ώρες 16.00-20.00 και 20.00-24.00). Στην εφημερία λαμβάνουν ενεργό μέρος (εξέταση, ιστορικό, φάκελο εισαγομένων κλπ) υπό τις οδηγίες του ειδικευόμενων και του ειδικού. Την επόμενη ημέρα που γίνεται η αναφορά για τις εισαγωγές της εφημερίας (11.00-11.30) θα παρουσιάζουν τις εισαγωγές τους.

Απουσίες: Δικαιολογούνται 2 μέρες απουσίας (για σοβαρούς λόγους). Εάν είναι περισσότερες δεν παίρνουν υπογραφή στο βιβλιάριο. Για κάθε απουσία από αυτές θα παρακολουθούν 2 εφημερίες.

Εξετάσεις: α) Οι φοιτητές του εξαβδόμαδου γράφουν στο τέλος της έκτης εβδομάδας εξετάσεις σε ύλη που διδάχτηκαν και ο βαθμός συνυπολογίζεται στην τελική βαθμολογία στις εξετάσεις για το πτυχίο. β) Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών υπάρχουν (4) τέσσερις εξεταστικές περίοδοι από τις οποίες ο φοιτητής επιλέγει τρεις (3). Αυτές είναι Ιανουαρίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου. (δηλαδή ΙΑΝ-ΙΟΥΝ-ΣΕΠΤ-ΝΟΕΜ). Στις προφορικές και γραπτές εξετάσεις για πτυχίο περιλαμβάνεται όλη η ύλη.