Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Μαρία Παπαγιάννη

Κωνσταντίνα Κώστα

Αλεξάνδρα Χατζή

Παρασκευή Καρανίκα