Οι καλύτερες πτυχιακές εργασίες 6ετών συναδέλφων

Στην ενότητα αυτή, θα αναρτώνται οι καλύτερες πτυχιακές εργασίες των εκτοετών συναδέλφων, που εκπονούνται στα πλαίσια της άσκησής τους στην Παιδιατρική.